พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 307  ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ฯ
ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 8.00-16.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง นายถวิล  พึ่งสุข และหัวหน้างานบริหารวิชาการ นางสาวจีระภา พึ่งกริม ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ ร่วมกับการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2555  ณ ห้องคอนเวนชั่น.ฮอล์ ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษหัวข้อ "หลักการ แนวคิด และทิศทาง การขับเครื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยการประเมินเชิงพื้นที่ มิติใหม่ของการพัฒนาคุณภาพ" โดยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. การบรรยายพิเศษหัวข้อ "คุณภาพการศึกษา หัวใจของการพัฒนาจังหวัด" โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 การเสวนา หัวข้อ "Best Practice : การนำผลประเมินไปใช้พัฒนา" โดย ดร.มานิต บุญประเสิรฐ พร้อมคณะ การชี้แจงการใช้ระบบ Automated QA โดยนายศักดิ์ชัย  เดชะ หัวหน้าทีมพัฒนาโครงการระบบ Automated QA และการเสวนาหัวข้อ "คุณภาพผู้เรียนในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต" โดยนายวิศว  วิศวชัยวัฒน์และคณะ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก จากการเข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และความเข้าใจเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกต่อไป

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 11 กันยายน 2555 เวลา: 21:52:14
อ่าน 343 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:06:08:PM