พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 405  นักเรียน ม.3 เข้ารับการแนะแนวการศึกษา
นักเรียน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-14.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงจำนวน 50 คน เข้ารับการแนะแนวการศึกษา จากคณะครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและสามารถเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชา อาชีพ ได้มีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถสำรวจความสามารถและความถนัดในการตัดสิน

ใจศึกษาต่อในสายสามัญ หรือสายอาชีพอีกด้วยhttp://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 01 ธันวาคม 2556 เวลา: 11:55:56
อ่าน 221 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:53:47:PM