พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 412  นักเรียนอนุบาลถึง ป.3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.ลพบุรี
นักเรียนอนุบาลถึง
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดลพบุรี  โดยนำนักเรียนชมทุ่งทานตะวัน ชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ สวนสัตว์ลพบุรี เพื่อให้นักเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้รู้จักการปรับตัวและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและคงสภาพการเรียนรู้ และเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิชาการโดยการเรียนรู้แบบบูรณาการและ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2556 เวลา: 22:14:30
อ่าน 267 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:51:30:PM