พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 686  การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหาร
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหาร

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. นายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหาร จากคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางภาวินี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 และ นายปุณณวิช แก้วปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก ประธานกลุ่มโรงเรียนวชริธรรม โดยประเมินการบริหารงานทั้ง 4 งาน ประกอบด้วยงานบริหารวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล และงานบริหารงบประมาณ ซึ่งคณะครูที่รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา จากผลการประเมินขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้คำแนะนำในการพัฒนาการบริหารงานทุกด้านให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 30 มีนาคม 2561 เวลา: 21:39:46
อ่าน 124 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:33:34:PM