พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 688  สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ป.6 สมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561
สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงได้จัดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนิเทศการสอบวัดความรู้พื้นฐาน 5 วิชา ใน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนสมัครเรียน 26 คน จำแนกเป็นชาย 22 คน หญิง 4 คน เข้าสอบ 24 คน ขาดสอบ 2 คน เพื่อให้ครูผู้สอนได้วิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล และผลการสอบได้ประกาศแจ้งให้นักเรียนทราบแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพรัอมก่อนการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2561 ต่อไป


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 01 เมษายน 2561 เวลา: 22:24:48
อ่าน 123 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:45:29:AM