พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 689  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ PISA 2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 คณะครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA ) ปี 2018 ในด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมคฤหบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 เวลา: 22:25:42
อ่าน 54 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:27:38:PM