พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 705  ม. ๑-๓ อบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดำริฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ม.

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงร่วมกับเทศบาลตำบลท่ามะเขืออบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดำริ-การจัดดอกไม้งานพิธีต่างๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โดยนายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นางชยาภรณ์ เที้ยวพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมประสานความร่วมมือ โดย นางสาวปรีชารัตน์ เมฆฉาย ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่ามะเขือกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 26 มิถุนายน 2561 เวลา: 00:25:18
อ่าน 77 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:40:39:AM