พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 790  ติว O-NET ม.๓ รร.อนุบาลคลองขลุง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ติว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ และภาษาต่างประเทศ จัดติว O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 06 กันยายน 2562 เวลา: 19:21:01
อ่าน 20 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:27:15:PM