Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ เรื่องแสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.2


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้เรื่องแสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน  นางสาวเนตรทราย  มาเกิด
ปีที่รายงาน  2552


บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา                
      1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องแสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 75/75
      2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการเกิดภาพ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้                
      3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการเกิดภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิธีการดำเนินการศึกษา                

การดำเนินการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
      1) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องแสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องแสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ชุด และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการเกิดภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องแสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 ชุด และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่า ที แบบไม่อิสระ(t-test dependent)
      3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องแสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องแสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้า                
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องแสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีประสิทธิภาพ 80.78 / 78.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01    ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมนักเรียนมี ความคิดเห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ติดประกาศ: 16-Mar-2009 (8092 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ] [ กลับไปสารบัญในรั้วโรงเรียน ]

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง All Right Reserved.

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 3.60 วินาที