Welcome to ??????????????????????!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   ???-????????????????
E-offece

   ????????
. ???????
. ???????????
. ?????
. ???????????????
. ?????????????
. ?????????????
. ??????????????
. ???????????????
. ???????????????
. ?????????
. ??????????...
    
· ???????/???????
    
· ?????????????
    
· ??????
. ????????????????
. ???????????????
. ??????????????
. ???????????????
. ????????????????
. ??????????????????
. ????????
. ?????????
. ??????????
. ???????????
. Hot Vote
. ????????????????
. E-Mail
. ?????????

   ???????????????
. ???????????

. ??????????

????????????
. ?????? 1-3
. ?????? 4-6
. ?????? 1-3
. ??????????????

. ??????

   ???????????????
More..

ประวัติโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

ประวัติโรงเรียน

school

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ตั้งอยู่เลขที่ 1008 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 โดยแยกจากโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 2”

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ” เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2512 ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 7

พ.ศ. 2521 ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2523 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคลองขลุง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2535 ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2539 ได้รับคัดเลือเข้าโครงการ “โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา”

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง”ตามคำสั่งของสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการ “โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล” โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ (72 พรรษา) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2544 ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ “School Net” ตามความร่วมมือของ NECTEC กับกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2545 ได้เข้าร่วมเครือข่าย ซีมีโอ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านความเสมอภาคและคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2547 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนศูนย์ภาษาไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

พ.ศ. 2548 ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการ “ระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ” (ToPSTAR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 2, โรงเรียนอนุบาลต้นแบบประจำอำเภอ

พ.ศ. 2549 ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำอำเภอคลองขลุง

พ.ศ. 2550 ได้เป็นโรงเรียนแกนนำส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

พ.ศ. 2551 ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน, โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม, โรงเรียนต้นแบบการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้, โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ

?????????????????????? 1008 ?. ?????????? ?. ???????? ?. ????????? 62120 ???. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.40 วินาที