Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..


ทำเนียบบุคคลากรและแผนผังหน่วยงาน
สายงานการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

Click เพื่อดูประวัติ
นายสมบุญ วิเศษวงษา
หัวหน้าสาย, หัวหน้าวิชาการมัธยมฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นางจิราณี ใจบุญ
รองหัวหน้ามัธยมฯ คณิตศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
นางศศิธร วันคำ
ครูที่ปรึกษา ม. 1
Click เพื่อดูประวัติ
นางพิชชาภา ศรีสุข
ครูที่ปรึกษา ม. 2/1
Click เพื่อดูประวัติ
นายวิเชียร แก้วเจริญผล
ครูที่ปรึกษา ม. 2/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวมารินทร์ ประชาชน
ครูที่ปรึกษา ม. 3/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางอรวรรณ์ มัทวรัตน์
ครูที่ปรึกษา ม. 3/2
Click เพื่อดูประวัติ
นายฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์
วิชาสังคมศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจีระภา พึ่งกริม
วิชาภาษาไทย
Click เพื่อดูประวัติ
นางพิศมัย แก้วเจริญผล
วิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 1.46 วินาที