Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงามชื่อเรื่อง   รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี  
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต  2  
ผู้วิจัย     ภูวนารถ มัทวรัตน์
โรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม
ปีที่พิมพ์   2552


บทคัดย่อ
จากการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม  อำเภอ   ขาณุวรลักษบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต  2   โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
     1) เพื่อ ศึกษาผลที่นักเรียนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม
     2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูผู้สอนทีมีต่อ โครงการ แหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม
     3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ นักเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูผู้สอนต่อโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม  ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลที่ได้รับ 

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 2  คน และนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1,ช่วงชั้นที่ 2  จำนวน  60  คนรวมทั้งสิ้น 63 คน ซึ่งได้มาโดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม  เพื่อสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  ตามวิธีการของ Cronbach ค่าร้อยละ  (%)   ค่าเฉลี่ย (X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วย  (One-way Analysis of Variance)
    
ผลการศึกษาพบว่า
     1. ระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ต่อการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้าน  ด้านผลที่ได้รับ เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านสภาพแวดล้อม ตามลำดับ 
     2. ระดับความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบและครูผู้สอนต่อการประเมินโครงการแหล่ง เรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านผลที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  เป็นอันดับแรก และด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามลำดับ
     3. สมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประเภท ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน และ นักเรียน มีความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ติดประกาศ: 07-Aug-2009 (3311 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ] [ กลับไปสารบัญในรั้วโรงเรียน ]

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง All Right Reserved.

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 12.0 วินาที