Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

อาคารอนุบาล

ประวัติความเป็นมา
โครงการกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี เป็นโครงการพิเศษของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เริ่มดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2535 โดยมีนายธวัช ทิมาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเขือ (ชื่อโรงเรียนเดิมในสมัยนั้น) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในขณะนั้น โดยเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้รับเงินบริจาคจากนายบรรยงค์ นางกิมลุ้ย รัตนจินดา คหบดีชาวตลาดท่ามะเขือ บริจาคจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และพ่อค้า ประชาชน ชาวตลาดท่ามะเขือ ได้บริจาคเพิ่มเติมอีกจนกระทั่งในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2535 มีเงินกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 105,200 บาท (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และทางโรงเรียนได้นำเงินกองทุน ฯส่วนนี้เป็นสวัสดิการให้บริการแก่ข้าราชการครู และใช้เงินดอกผลที่เกิดจากเงินของกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โดยจัดแบ่งเงินดอกผลที่ได้รับในแต่ละปี ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 จัดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีขอบข่ายการพิจารณานักเรียนมีสิทธิได้รับทุน คือ
- นักเรียนเรียนดี
- นักเรียนเรียนดี แต่ยากจน
- นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ, ระดับภาค, ระดับจังหวัด
- นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ส่วนที่ 2 นำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาด้านการเรียนการสอน

ส่วนที่ 3 นำสมทบเข้ากองทุนเฉลิมพระเกียรติฯ
จากการบริหารกองทุน โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ได้นำดอกผลที่ได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มาแล้วเป็นจำนวน 13 ครั้ง และเมื่อปี พ.ศ. 2549 การบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2549 ได้ดังนี้ ดอกผลที่เกิดจากการให้บริการสวัสดิการฯ ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2549 – มิ.ย.2550 จำนวน 89,612 บาท (แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสองบาท) จัดแบ่งดอกผลที่ได้รับ ออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 จัดเป็นทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียน จำนวน 80 ทุน เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท)
ส่วนที่ 2 นำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน และนำสมทบเข้ากองทุนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 49,612 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสองบาท)

ปัจจุบันจำนวนเงินกองทุน ณ 12 สิงหาคม 2550
มีจำนวนทั้งสิ้น 358,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เมนูลัด
หน้า เนื้อหา
1 ข้อมูลโรงเรียน
2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
3 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 - 2554)
5 แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
6 กองทุนการศึกษา "ผอ.ธวัช ทิมาสาร"
7 >> กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที